Kurs Hållbart arbetsliv för alla åldrar

Öppen webbkurs i hållbart arbetsliv för alla åldrar


Kursen utgår från swAge-modellen (Sustainable working life for all ages) och är utvecklad inom ett interventionsprojekt med chefer och HR  finansierat  av AFA-försäkring.


Kursen tar upp kunskap som är viktig att känna till och reflektera över som medarbetare, ledare och chef, exempelvis frisk- och riskfaktorer i arbetsmiljön, bestämningsområden för att kunna och vilja arbeta, anställningsbarhet och hur arbetslivet behöver vara hållbart för alla åldrar.


Prenumerera och gilla vår Youtube-kanal.


Navigera dig i menyn till vänster eller scrolla ner för att ta del av föreläsningsfilmerna som ingår i kursen. Lycka till!

 1. Introduktion till hållbart arbetsliv för alla åldrar

Se introduktionsfilmen om swAge-modellen nedan, och fortsätt sedan med följande filmer för att fördjupa din kunskap om hur man bygger ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, samt varför detta behövs. 2. Arbete och hälsa

För att kursen ska komma i ett sammanhang så vill vi nu att du ser på denna övergripande föreläsning  med en kort historisk tillbakablick, samt om arbete, hälsa och ledarskap.  


Fundera och reflektera efter att du sett föreläsningen:

 • Vilken betydelse har en individs hälsa och välbefinnande för sina egna aktiviteter?
 • Vilken betydelse har en individs hälsa för arbetsplatsen, organisationen eller företaget där denna är anställd?
 • Har hälsa lika eller olika stor betydelse för organisationen eller företaget beroende på vilket yrke, vilken position eller vilken ålder individen har?
 • Vilken betydelse har medborgarnas hälsa för samhället?

3. Introduktion till swAge-modellen

SwAge-modellen för hållbart arbetsliv (Sustainable Working life for all Ages) är en teoretisk modell angående bestämningsfaktorer och åtgärdssfärer för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar.


I swAge-modellen ingår:

 • Nio bestämningsområden för att kunna och att vilja arbeta: Modellen visualiserar de nio olika bestämningsområden för att kunna och vilja arbeta, vilka beskrivs närmare i kommande föreläsningar.
 • Fyra bestämningssfärer för hållbart arbetsliv: Dessa bestämningsområden fördelar sig i fyra bestämningssfärer, vilka också kommer att beskrivas närmare i kommande föreläsningar. De fyra bestämningssfärerna relaterar till de fyra övervägande som individer gör för att fortsätta arbeta eller lämna arbetsplatsen. De fyra bestämningsområdena visar även på de områden där det behöver göras åtgärder för att arbetslivet ska bli hållbart för alla åldrar.
 • Ålder: Modellen visar även hur de nio bestämningsområden för hållbart arbetsliv relaterar till olika sätt att definiera ålder.


SwAge-modellen används idag på många arbetsplatser som ett verktyg för reflektion vid organisering av arbetet, vid ledningsarbete, vid myndighetsutövning, vid fördelning av arbetet, vid medarbetarsamtal, för att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet, etc.

4. Att kunna och vilja arbeta

Har du funderat över skillnaden på att kunna och att vilja något?


Bara för man vill en sak är det inte säkert att man kan. Och även om man kan så är det inte säkert att man vill.
Men vad är det som inverkar på att vi kan arbeta eller ej?
Och vad inverkar på att vi vill arbeta, eller ej?
Denna föreläsningsfilm tar upp just detta. Se föreläsningen genom att klicka på filmen nedan.


Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vad är det som får Dig att kunna arbeta?
 • Vad är det som får Dig att vilja arbeta?

Ålder och åldrande har betydelse i arbetslivet

Vi har alla en ålder. Men man kan definiera ålder på olika sätt.


Denna föreläsning tar upp fyra olika sätt att definiera ålder och hur dessa har betydelse för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar. Ta del av föreläsningen genom att klicka på filmen nedan.

5. Ålder och åldrande i arbetslivet


Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Hur är din egen ålder utifrån de fyra olika sätten att definiera ålder som beskrivs i föreläsningen?

6. Bestämningssfärer och överväganden för att stanna i eller lämna arbetslivet

Individer gör fyra övervägande för att arbeta eller ej

Då man står inför stora beslut i livet gör man olika överväganden.

Det finns ofta saker som väger för och emot, och dessa viktar man mot varandra inför beslutet.

Det samma gäller vid övervägandet att arbeta kvar på en arbetsplats eller att lämna arbetsplatsen.


Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vad i din situation väger för att du kan och vill fortsätta arbeta?
 • Vad i din situation väger för att du möjligen skulle kunna och vilja sluta arbeta?
 • Vad i dina medarbetares arbetssituation väger för att de kan och vill fortsätta arbeta?

7. Hälsa, diagnoser, funktionsvariation

7.1 Hälsa och hälsodefinitioner

Hälsa är ett brett begrepp som kan definieras på olika sätt. Synen på hälsa har även förändrats över tid. Denna föreläsning handlar om hälsa, hälsodefinitioner och stödjande miljöer för hälsa.

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Var befinner Du dig i hälsokorset?
 • Vid vilka tillfällen har Du varit i de olika fälten av hälsokorset?
 • Har omgivningen samma uppfattning som Du angående var Du befinner dig i hälsokorset?
 • När upplever Du att din hälsa är som bäst?
 • I vilken stödjande miljö befinner Du dig då och vad är det som utgör Din stödjande miljö vid dessa tillfällen?
 • Finns det och/eller kan stödjande miljöer för hälsa skapas i Din närmiljö?
 • Bidrar Du till någon annans stödjande miljö för hälsa?

7.2 Andnings- och cirkulationsorganen

Våra kroppsliga funktioner är betydelsefulla för att kunna arbeta. Våra kroppsliga funktioner påverkas också av vårt arbete och ger effekt på det biologiska åldrandet. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Har din syreupptagningsförmåga, andning och cirkulation betydelse för Ditt arbete?
 • Finns det olika krav på syreupptagningsförmåga, andning och cirkulation för olika yrkeskategorier utifrån arbetsuppgifter och arbetskrav på din arbetsplats eller i andra yrken?
 • Varierar krav på syreupptagningsförmåga, andning och cirkulation för manliga och kvinnliga medarbetare, och för medarbetare i olika åldrar?

7.3 Skelett, leder, muskler och nerver

Möjligheten att arbeta påverkas av kapacitet i skelett, leder, muskler, nerver och sinnesorgan. Samtidigt påverkar vårt arbete, belastning, rörelser och arbetsställningar vårt skelett, leder, muskler, nerver och sinnesorgan  och det biologiska åldrandet. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Hur fungerar du i din fysiska arbetsmiljö utifrån din fysiska förmåga och kapacitet i skelett, leder, muskler, nerver och sinnesorgan?
 • Hur fungerar dina olika medarbetare på arbetsplatsen utifrån sin fysiska förmåga och kapacitet i skelett, leder, muskler, nerver och sinnesorgan?
 • Är detta olika beroende på olika åldrar?

7.4 Stressreaktioner

De kroppsliga reaktionerna på stress är en av de vanligaste orsaken bakom många sjukskrivningar och ohälsa i dagens samhälle. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vilka stressorer upplever Du som mest påfrestande i ditt arbete?
 • Hur gör Du för att varva ner och vila dig efter stora eller långvarigt stresspåslag?
 • Vilka stressorer på arbetsplatsen tror du är mest påfrestande för dina medarbetare?
 • Hur kan du stödja dina medarbetare till att kunna varva ner efter tillstånd med stor eller långvarig stress på arbetsplatsen?

8. Fysisk arbetsmiljö

8.1 Fysisk arbetsmiljö och belastning

Den fysiska arbetsmiljön påverkar slitaget på kroppen och det biologiska åldrandet. Denna föreläsning handlar om

belastningar på kroppen utifrån den fysiska arbetsmiljön.

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Hur ser din fysiska arbetsmiljö ut?
 • Förebygger du de risker som finns för dig i din fysiska arbetsmiljö?
 • Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut för dina medarbetare?
 • Finns det risker för olycksfall, belastningsskador och belastningssjukdom?
 • Hur kan ni på din arbetsplats förändra och organisera arbetet för att förebygga risker för olycksfall, belastningsskador och belastningssjukdom för dina medarbetare?

8.2 Fysisk utformning av arbetsplatsen

Den fysiska utformningen av arbetsplatsen har betydelse för att den fysiska arbetsmiljön ska vara hållbar. Denna föreläsning handlar om den fysiska utformningen av arbetsplatsen.

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Är din fysiska arbetsmiljö anpassad efter dina behov i arbetet och arbetsuppgifter, och förebygger arbetsmiljöproblem?
 • Är den fysiska arbetsmiljö anpassad efter var och ens kroppsmått, behov och förmåga på din arbetsplats?
 • Finns och används olika tekniska och ergonomiska hjälpmedel för att förbygga arbetsskador?
 • Skulle ni på din arbetsplats kunna göra fler och andra saker för att förebygga fysiska arbetsmiljöproblem?

9. Mental arbetsmiljö

9.1 Mental arbetsmiljö och stress

Den mentala utformningen av arbetsplatsen har betydelse för upplevelsen av stress, krav och kontroll över arbetssituationen. Denna föreläsning handlar om mental arbetsmiljö och stress.

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vilka stressorer är mest påfrestande i din mentala arbetsmiljö?
 • Vilka stressorer kan vara mest påfrestande för dina olika medarbetares eller kollegors mentala arbetsmiljö?

9.2 Främja en god mental arbetsmiljö

Hur kan man då på arbetsplatsen verka för en god mental arbetsmiljö? Denna föreläsning handlar om hur man främjar en god mental arbetsmiljö.

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • På vilket sätt kan man åtgärda påfrestande stressorer i din mentala arbetsmiljö?
 • På vilket sätt kan man åtgärda stressorer vilka är mest påfrestande i dina olika medarbetares enskilda mentala arbetsmiljö?

10. Arbetstid, arbetstakt, återhämtning

10.1 Tid, takt och återhämtning

Arbetstidens förläggning, arbetstakt och möjlighet till tid för att återhämta sig mellan och under arbetspassen är betydelsefullt för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar. Denna föreläsning handlar om tid, takt och återhämtning.

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • På vilket sätt återhämtar du dig bäst ifrån dina:
 • fysiska aktiviteter?
 • mentala/kognitiva aktiviteter?
 • Har du tillräckligt med återhämtningstid i förhållande till aktivitetstid?

10.2 Åtgärder för återhämtning

Det är viktigt med möjlighet för återhämtning för att klara av sitt arbete och för att må bra, läka och inte drabbas av ohälsa. Denna föreläsning handlar om åtgärder för återhämtning.

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Finns det variation i den fysiska arbetstakten och i arbetsuppgifter som medverkar till återhämtning under arbetsdagen för dina medarbetare?
 • Finns det variation i den mentala/kognitiva arbetstakten och i arbetsuppgifter som medverkar till återhämtning under arbetsdagen för dina medarbetare?
 • Vilka förändringar i arbetsschemat skulle kunna öka möjligheten för återhämtning för dina medarbetare?
 • Vilka förändringar i arbetstiden skulle kunna öka möjligheten för återhämtning för dina medarbetare?

11. Ekonomi

11.1 Ekonomi och ekonomiska incitament

Vår ekonomi är en betydande anledning till varför vi arbetar, och för våra trygghetssystem och kronologisk ålder. Denna föreläsning handlar om ekonomi och ekonomiska incitament.

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vad finns det för åtgärder på din arbetsplats för ekonomisk trygghet för de anställda?
 • Fungerar det, eller skulle man kunna göra andra åtgärder?

11.2 Anställningsbarhet

För att fortsatt kunna ha ett arbete som vi får en lön är anställningsbarheten viktig. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vad skulle kunna vara orsakerna till risker, arbetsskador och sjukfrånvaro på din arbetsplats?
 • Finns det åtgärder som du som chef skulle kunna göra för att öka möjligheten så att dina medarbetare …
  • är anställningsbara vid förändringar, omplacering och omorganisationer
  • kan genomföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt
  • presterar utifrån verksamhetens behov
  • har rätt och tillräcklig kompetens
  • är trygga och delaktiga i verksamheten
  • motiveras och stimuleras till att bidra till att genomföra och utveckla verksamheten och produktiviteten
  • inte drabbas av ohälsa genom arbetet

11.3 Vad kostar sjukskrivning?

Frånvaro från arbetet är kostsamt för företag och organisationer. Denna föreläsning handlar om kostnaden för sjukskrivning.

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vad kostar egentligen en sjukskrivning för den arbetsplats där du arbetar?
 • Vad är timkostnaden för att en person är i arbete, respektive har sjukfrånvaro på din arbetsplats?
 • Vad är de totala kostnaderna för sjukfrånvaron under det senaste månaden och året på din arbetsplats?

11.4 Privatekonomi

Vi blir alla äldre för varje dag som går och närmar oss pensionsåldern. Men vad innebär det för privatekonomin att gå i pension? 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Hur mycket pengar behöver jag för att kunna leva som jag vill?
 • Vad vill jag ha råd till?
 • Vad vill jag absolut inte avstå ifrån?
 • Vad kan jag avstå?

12. Stöd och gemenskap

12.1 Privat social miljö

Hur vi har det i privatlivet med familj, partner och vänner inverkar på vår möjlighet att kunna och att vilja arbeta. Denna föreläsning handlar om den privata sociala miljön.  

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Tar du i medarbetarsamtalet upp balansen mellan arbetsliv och privatliv utifrån medarbetarens olika behov och olika åldrar?
 • Reflekterar du vid riskbedömningen i arbetsmiljön över medarbetarens privat sociala situation?
 • Är det så att någon av dina medarbetare ägnar mer tid åt arbetet än vad som är förväntat utifrån arbetstiden så att privatlivet riskerar att bli lidande?
 • Är det så att någon av dina medarbetare ägnar mer tid åt privatlivets sociala situation än vad som är förväntat utifrån arbetstiden så att arbetet riskerar att bli lidande?

12.2 Prioriteringar och gräns mellan arbete och privatliv

Det är inte alltid helt enkelt att i vardagen ha en balans  mellan arbete och privatliv som upplevs tillfredsställande. Denna föreläsning handlar om prioriteringar och gränser mellan arbete och privatliv. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Har du under olika sociala åldrar haft behov av att ägnar mer tid åt arbetet än vad som är förväntat utifrån arbetstiden så att privatlivet riskerat att bli lidande?
 • Har du under olika sociala åldrar haft behov av att ägnar mer tid åt privatlivet än vad som är förväntat utifrån arbetstiden så att arbetslivet riskerat att bli lidande?
 • Hur upplever du dina möjligheter till privat socialt liv, i förhållande till arbetet just nu?

12.3 Arbetssocial miljö

För att vilja arbeta behöver vi uppleva en social miljö på arbetsplatsen som vi känner oss trygga i och inte blir åsidosatta på grund av vår sociala ålder eller för något annat. Chefen har en betydelsefull roll för den arbetssociala miljön på arbetsplatsen. Denna föreläsning handlar om den arbetssociala miljön. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vad har du själv för ledarstil?
 • Använder du dig medvetet av någon teoretisk modell när du leder och fördelar arbetet i din verksamhet?
 • Fungerar swAge-modellen som en reflektions- och referensram i ditt ledarskap?

12.4 Chefers attityder och effekter för medarbetarnas arbetsliv

Chefen har stor betydelse för möjligheten till ett hållbart arbetsliv för alla åldrar. Det är chefens uppgift att leda och fördela arbetet, och att medverka till att alla upplever inkludering i den arbetssociala miljön. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vad påverkar hur länge en chef vill och kan arbeta?
 • Varför finns det stereotypa och förutfattade meningar om äldre medarbetare?
 • Skiljer sig chefens uppfattning och medarbetarnas uppfattning om vad som ökar möjligheten till ett hållbart längre arbetsliv?
 • Vad skulle öka möjligheten för medarbetare att arbeta till en högre ålder på Din arbetsplats?

12.5 Gruppdynamik

Gemenskap i arbetsgruppen, att känna sig inkluderad, sedd för den man är och delaktig är betydelsefullt för att vilja vara på arbetsplatsen. Makt, maktfördelning och konflikter finns i alla grupper. Denna föreläsning handlar om gruppdynamik. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Hur fungerar gruppdynamiken på Din arbetsplats?
 • Finns det individer på din arbetsplats som notoriskt använder sig av härskartekniker?
 • Finns det eller finns det risker för åsidosättande eller diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna på din arbetsplats?
 • Hur hanteras konflikter på din arbetsplats?

12.6 Socialt stöd på arbetsplatsen


Att uppleva stöd från chefer, kollegor, arbetskamrater, medarbetare, kunder, klienter, patienter, studenter, och andra som man möter i sitt dagliga arbete är betydelsefullt för att vilja och kunna arbeta och befinna sig på arbetsplatsen och i arbetslivet. Denna föreläsning handlar om socialt stöd på arbetsplatsen. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Hur ser det social stödet ut inom din arbetsplats mellan:
 • ledning och chefer
 • ledning och medarbetare
 • chefer och medarbetare
 • medarbetare och chefer
 • medarbetare och medarbetare

13. Utförande av uppgift

13.1 Organisering av arbetet och dess effekt på uppgifter och aktiviteter i arbetet

Arbetets organisering är betydelsefullt för medarbetarnas utförande av sina arbetsuppgifter och aktiviteter i arbetet. Att trivas med, uppleva motivation och stimulans i arbetsuppgifter och aktiviteter är även grundläggande för att vilja arbeta. Denna föreläsning handlar om organisering av arbetet och dess effekt på uppgifter och aktiviteter i arbetet.

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Vilken organisationsmodell dominerar på Din arbetsplats?
 • Bidrar denna organisationsmodell till att få medarbetare stimulerade och motiverade i arbetet och till att utföra sina arbetsuppgifter?
 • Vad motiverar och stimulerar Dig i Ditt yrkesarbete?
 • Vad ökar/skulle öka din egen motivation för arbetsuppgifterna?
 • Vad påverkar/skulle öka arbetsuppgifternas effekt på viljan att arbeta till en högre ålder?

13.2 Arbetstillfredsställelse och motivation

Att uppleva meningsfullhet, motivation och stimulans med arbetsuppgiften är betydelsefullt för att vi ska vilja arbeta. Denna föreläsning handlar om arbetstillfredsställelse och motivation. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Hur motiverar och stimulerar du Dina medarbetare?
 • Kan man öka upplevelsen av meningsfullhet, hanterbarhet, begriplighet av arbetsuppgiften?
 • Använder du dig av nudging och empowerment?
 • Är alla i arbetsgruppen införstådda med att och hur deras arbetsuppgift och arbetsinsats bidrar till målen och visionen:
  • på arbetsplatsen
  • i arbetsgruppen
  • i organisation /företag
  • i samhället
 • Finns det möjlighet till egna ansvarsområden för medarbetare?

13.3 Kunskap och kompetens 

För att kunna utföra sina arbetsuppgifter behövs förmåga, kunskap och kompetens. Att lära och minne påverkas av det kognitiva åldrandet. Denna föreläsning handlar om kunskap och kompetens. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Har jag tillräckligt med kompetens och färdigheter för att fortsätta mitt arbetsliv?
 • Skulle mina möjligheter och vilja att förlänga mitt arbetsliv förbättras om jag fick möjlighet att utveckla min kompetens?
 • Har alla medarbetare på min arbetsplats samma möjligheter att skaffa nya kunskaper och delta i nya projekt oavsett ålder?

13.4 Lärande i organisationen

Under arbetslivet behöver individer även lära sig nya saker för att hålla sig anställningsbara eftersom samhället, organisationer och företag är under ständig förändring. Denna föreläsning handlar om lärande i organisationen. 

Fundera och reflektera efter föreläsningsfilmen:

 • Finns det möjlighet för medarbetare att lära sig nya saker på din arbetsplats?
 • Tar kompetensutveckling på er arbetsplats hänsyn till att de kognitiva funktioner, lärande och minne förändras med åldern?
 • Får alla medarbetare möjlighet att delta i projekt, kompetensutveckling och utbildningar oavsett ålder, eller annat?